top of page

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE LAS-ROL JOANNA ZIELIŃSKA, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5931588274, REGON 340537745 z siedzibą pod adresem: ul. Bydgoska 4/2, 89-412 Sośno.

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Przetwarzamy dane w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dbamy, aby przetwarzanie nie naruszało Państwa praw i wolności. Zapewniamy także, że Państwa dane przetwarzamy w sposób bezpieczny. Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych, a w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą danych wskazanych na stornie internetowej firmy.

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania


Każde przetwarzanie danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.
Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartych umów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleceń na proponowane przez firmę usługi oraz otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych spotkań, jak również informacji marketingowych i promocyjnych na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Prawa osób, których dane przetwarza Firma
Przysługuje Państwu:

  • prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych;

  • prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;

  • prawo do przenoszenia danych;

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy.

bottom of page